Journal club predstavlja formu nastave tijekom koje studenti, nastavnici i istraživači u neformalnoj atmosferi kritički promišljaju i analiziraju recentne znanstvene članke. Na svakom susretu jedna osoba prezentira rad iz znanstvenog područja kojim se bavi. Zadatak ostalih polaznika je unaprijed pročitati taj rad te tijekom susreta aktivno sudjelovati u raspravi o kvaliteti i korisnosti svih dijelova znanstvenog članka.

Nakon kolegija studenti će moći koristiti znanstvene baze za pronalazak znanstvenih članaka, jasno i sažeto prezentirati istraživačke radove, kritički se osvrnuti na nacrt i rezultate nekog empirijskog istraživanja, analizirati prednosti i nedostatke znanstvene metodologije i različitih statističkih analiza, procjenjivati znanstvene i praktične implikacije znanstvenih istraživanja, diskutirati primjenu metodologije korištene u radovima za svoje područje istraživačkog interesa, te voditi raspravu s kolegama o vrijednosti pojedinih istraživanja.

Razina studija: poslijediplomski
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski
Razina studija: poslijediplomski
Semestar: zimski

Izborni kolegij na Doktorskom studiju psihologije.

Razina studija: poslijediplomski
Semestar: zimski
Kognitivistički pristupi motivaciji u obrazovnom kontekstu: atribucijske teorije, teorije očekivanja, teorije ciljnih orijentacija u učenju; Učeničko samopoimanje, vrijednosti i emocije i obrazovno postignuće, Uloga nastavničkih uvjerenja i očekivanja i obrazovno postignuće učenika, Spol, dob i sociokulturni činitelji kao determinante motivacije za učenje, Kvantitativni i kvalitativni pristupi u istraživanjima motivacije za učenje, Strategije za oblikovanje poticajnog unutrašnjeg i vanjskog okruženja za učenje (ekstrinzična i intrinzična motivacija, samoregulirano učenje). Pristupi planiranju i evaluaciji rezultata intervencijskih mjera u području motivacije za učenje.
Razina studija: poslijediplomski
Semestar: zimski
Izborni kolegij na doktorskom studiju psihologije
Razina studija: poslijediplomski
Semestar: zimski
Izborni kolegij modula iz razvojne psihologije na doktorskom studiju psihologije.
Razina studija: poslijediplomski
Semestar: zimski