Nastava na Diplomskoj radionici I temeljit će se na produbljenom, analitičkom i kritičkom čitanju priručnika A. Völker-Rasor "Rani novi vijek". Kako bi se studentima olakšalo usvajanje njegova zahtjevna sadržaja s posebnim naglaskom na istraživačke pristupe, interpretativne paradigme i heurističke koncepte, svaki će nastavnik pripremiti 7 do 10 pitanja za „vođeno čitanje“ dijelova udžbenika predviđenih za svoj nastavni termin. Pitanja trebaju biti u uskoj vezi s nastavnim temama te olakšati studentima produbljenije razumijevanje, kritičku analizu i praktično-povijesnu egzemplifikaciju priručničke problematike. Svaki je nastavnik obvezan nekoliko dana prije predviđenog termina nastave svim studentima e-mailom distribuirati pitanja za vođeno čitanje u svrhu što bolje pripreme za diskusiju na satu. Svaki će student imati obvezu odabrati po jedno pitanje od onih koje će distribuirati svaki od nastavnika i elaborirati ga u obliku eseja, maksimalnog opsega dvije kartice teksta (3600 slovnih znakova s prazninama). Osim analitičkog i kritičkog osvrta na problemsko pitanje, student ga treba egzemplificirati na vlastitoj istraživačkoj tematici odnosno problematici vlastita diplomskog rada. Svaki je student dužan u roku od tjedan dana nakon održanog sata poslati esej svakome nastavniku odnosno ukupno 7 eseja. Svaki će esej biti ocijenjen i utjecat će na završnu evaluaciju pojedinačnih studentskih doprinosa. Predviđen je završni kolokvij uz sudjelovanje svih studenata i svih nastavnika na kojemu će se provjeravati stupanj usvojenosti nastavnih sadržaja.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 147042
Broj ECTS bodova: 7
Semestar: zimski
Ova domena sadrži različite povijesne izvore u elektroničkom obliku koji se koriste u nastavi na diplomskom studiju "Europske regije i hrvatska povijest u ranome novom vijeku, cca. 1450.-1800.: habsburška, mletačka i osmanska imperijalna baština u komparativnoj perspektivi" (voditelj: prof. dr. sc. Drago Roksandić).
Razina studija: diplomski
Semestar: zimski
Sukladno dominantnim istraživačkim orijentacijama na području historijske antropologije u fokusu ovoga predmeta bit će ranonovovjekovna conditio humana, odnosno mnoštvenost ljudskih životnih iskustava (Lebensformen i Lebenswelten) konceptualiziranih kao socijalne i kulturalne varijable. Izuzev tradicionalnih tema kao što su svakodnevna životna praksa, navike, prehrana, odnos prema tijelu, rituali, ponašanja, oblici socijabilnosti, potrebe, svjetonazor, vjerovanja i sl., analizirat će se i procesi socijalizacije, kulturna konstrukcija roda, autoriteta i identiteta, te dispozicije socijalne, ekonomske, kulturne i rodne moći. Temeljna pretpostavka i polazište historijskoantropološke analize bit će koncept imperijalnog višegraničja kao zone transkulturacije i strukturalne determinante ranonovovjekovnog ljudskog iskustva.
Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 117681
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski

Naziv kolegija: Historijska imagologija

Nositelj i izvođač: prof. dr. sc. Zrinka Blažević

Razina studija: diplomski studij povijesti - modul rani novi vijek

ECTS bodovi: 5

SAžetak: Budući da je susjecište triju velikih imperijalnih sustava tijekom ranoga novog vijeka bilo poprištem složenih procesa miješanja i preklapanja, ali i odbacivanja i konflikata, fenomeni konstrukcije i reprezentacije identiteta, alteriteta i alijeniteta nameću se kao važne odrednice hrvatskog ranonovovjekovnog povijesnog iskustva. Stoga će u fokusu predmeta biti interpretativna analiza reprezentacijskih formi te sociopolitičkih funkcija konstruiranja etničkih, konfesionalnih, socijalnih, kulturnih i rodnih auto- i heterostereotipa kao važnih identifikacijskih strategija i mehanizma, posebice u inter- i multikulturnome kontekstu. Pritom će težište biti na implementaciji komparativnohistorijskih metoda i modela istraživanja kao najprimjerenijem analitičkom aparatu za istraživanje procesa kompleksnih kulturalnih interrelacioniranja.
Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 124433
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski

Nositelj kolegija: prof. dr. sc. Drago Roksandić

Oblik nastave: 1 sat predavanja i 1 sat praktikuma tjedno – 15 + 15

Sadržaj: Ovaj kolegij propituje temeljnu problematiku vjerske povijesti hrvatskoga ranog novovjekovlja u regionalnim europskim kontekstima. Uvodni dio kolegija čini rasprava o pitanjima konceptualne naravi o europskoj i hrvatskoj vjerskoj povijesti s težištem na teorijskim, metodskim i istraživačkim inovacijama u socijalno, kulturno i antropološki orijentiranoj vjerskoj povijesti. Težište rada na predavanjima i u praktikumu će biti na problemima konfesionalizacije i interkonfesionalizma na imperijalnim i vjerskim višegraničjima (Habsburška Monarhija, Mletačka Republika, Osmansko Carstvo, odnosno, kršćanstvo, islam i židovstvo) te «vjerskih obnova» u sučeljenim konfesionalnim zajednicama. Posebna pozornost ukazat će se problematici «predziđa», konceptima vjerskih ratova, vjerskih isključivosti, ali i pojava i obrazaca vjerske «represivne tolerancije», vjerskih sinkretizama, integralizama itd. U praktičnom dijelu rad će se temeljiti na upoznavanju s izabranim izvorima za vjersku povijest različite konfesionalne, imperijalne, statusne i kulturološke provenijencije. Na predavanjima i u praktikumu redovito će se otvarati pi tanja komparativnohistorijske i interkulturne problematizacije.

Oblici provođenja nastave: Problemska predavanja s interaktivnom komunikacijom profesor-studenti, rad s izvorima i izradba kratkih power-point prezentacija; izradba problemskih bibliografija (uključujući izvore s interneta), uvježbavanje umijeća postavljanja istraživačkog pi tanja i kritičkog vrednovanja izvora za vjersku povijest.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 124453
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski
U ovoj radionici težište rada je na problematici teorijske konceptualizacije magisterija, njegove kompozicije, interpretacije problematike te, na kraju, jezika i stila magisterija. Voditelj Radionice je voditelj specijalističkog usmjerenja, ali u radu sudjeluju prema dogovoru na početku akademske godine sudjeluju i drugi predmetni nastavnici na specijalističkom usmjerenju i suradnici u nastavi na pojedinim predmetima. Rad će najvećim dijelom biti rasprava o praktičnim problemima rada na pisanju magisterija studenata upisanih u Radionicu, komentirano prakticiranje stečenih spoznaja u radu na pojedinim magisterijima te kritička rasprava o silabima i izabranim fragmentima studentskih magistarskih radova.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 147043
Broj ECTS bodova: 8
Semestar: zimski