Ova domena sadrži različite povijesne izvore u elektroničkom obliku koji se koriste u nastavi na diplomskom studiju "Europske regije i hrvatska povijest u ranome novom vijeku, cca. 1450.-1800.: habsburška, mletačka i osmanska imperijalna baština u komparativnoj perspektivi" (voditelj: prof. dr. sc. Drago Roksandić).
Razina studija: diplomski
Sukladno dominantnim istraživačkim orijentacijama na području historijske antropologije u fokusu ovoga predmeta bit će ranonovovjekovna conditio humana, odnosno mnoštvenost ljudskih životnih iskustava (Lebensformen i Lebenswelten) konceptualiziranih kao socijalne i kulturalne varijable. Izuzev tradicionalnih tema kao što su svakodnevna životna praksa, navike, prehrana, odnos prema tijelu, rituali, ponašanja, oblici socijabilnosti, potrebe, svjetonazor, vjerovanja i sl., analizirat će se i procesi socijalizacije, kulturna konstrukcija roda, autoriteta i identiteta, te dispozicije socijalne, ekonomske, kulturne i rodne moći. Temeljna pretpostavka i polazište historijskoantropološke analize bit će koncept imperijalnog višegraničja kao zone transkulturacije i strukturalne determinante ranonovovjekovnog ljudskog iskustva.
Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 117681
Broj ECTS bodova: 5

Naziv kolegija: Historijska imagologija

Nositelj i izvođač: prof. dr. sc. Zrinka Blažević

Razina studija: diplomski studij povijesti - modul rani novi vijek

ECTS bodovi: 5

SAžetak: Budući da je susjecište triju velikih imperijalnih sustava tijekom ranoga novog vijeka bilo poprištem složenih procesa miješanja i preklapanja, ali i odbacivanja i konflikata, fenomeni konstrukcije i reprezentacije identiteta, alteriteta i alijeniteta nameću se kao važne odrednice hrvatskog ranonovovjekovnog povijesnog iskustva. Stoga će u fokusu predmeta biti interpretativna analiza reprezentacijskih formi te sociopolitičkih funkcija konstruiranja etničkih, konfesionalnih, socijalnih, kulturnih i rodnih auto- i heterostereotipa kao važnih identifikacijskih strategija i mehanizma, posebice u inter- i multikulturnome kontekstu. Pritom će težište biti na implementaciji komparativnohistorijskih metoda i modela istraživanja kao najprimjerenijem analitičkom aparatu za istraživanje procesa kompleksnih kulturalnih interrelacioniranja.
Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 124433
Broj ECTS bodova: 5

Nositelj kolegija: prof. dr. sc. Drago Roksandić

Oblik nastave: 1 sat predavanja i 1 sat praktikuma tjedno – 15 + 15

Sadržaj: Ovaj kolegij propituje temeljnu problematiku vjerske povijesti hrvatskoga ranog novovjekovlja u regionalnim europskim kontekstima. Uvodni dio kolegija čini rasprava o pitanjima konceptualne naravi o europskoj i hrvatskoj vjerskoj povijesti s težištem na teorijskim, metodskim i istraživačkim inovacijama u socijalno, kulturno i antropološki orijentiranoj vjerskoj povijesti. Težište rada na predavanjima i u praktikumu će biti na problemima konfesionalizacije i interkonfesionalizma na imperijalnim i vjerskim višegraničjima (Habsburška Monarhija, Mletačka Republika, Osmansko Carstvo, odnosno, kršćanstvo, islam i židovstvo) te «vjerskih obnova» u sučeljenim konfesionalnim zajednicama. Posebna pozornost ukazat će se problematici «predziđa», konceptima vjerskih ratova, vjerskih isključivosti, ali i pojava i obrazaca vjerske «represivne tolerancije», vjerskih sinkretizama, integralizama itd. U praktičnom dijelu rad će se temeljiti na upoznavanju s izabranim izvorima za vjersku povijest različite konfesionalne, imperijalne, statusne i kulturološke provenijencije. Na predavanjima i u praktikumu redovito će se otvarati pi tanja komparativnohistorijske i interkulturne problematizacije.

Oblici provođenja nastave: Problemska predavanja s interaktivnom komunikacijom profesor-studenti, rad s izvorima i izradba kratkih power-point prezentacija; izradba problemskih bibliografija (uključujući izvore s interneta), uvježbavanje umijeća postavljanja istraživačkog pi tanja i kritičkog vrednovanja izvora za vjersku povijest.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 124453
Broj ECTS bodova: 5