U kolegiju se obrađuju slijedeće teme: razvoj arheologije, povijest arheologije, utjecaj socioloških i filozofskih pravaca i teorija (empirizam, pozitivizam, marksizam, strukturalizam, funkcionalizam...) na razvoj pravaca u arheologiji, posebice prapovijesnoj arheologiji, kao i utjecaj etnografskih istraživanja lovno-sakupljačkih zajednica s početka 20. st na konstruiranje znanstvene spoznaje o prošlosti. Kroz pregled značajnijih arheoloških teorija i pravaca (kulturno-historijski pristup, procesualizam, postprocesualizam, kognitivna arh., ekonomska arh., itd.) studenti dobivaju uvid kako u iste, tako i u značaj vremena, prostora i samopercepcije pri donošenju znanstvenih zaključaka. Također se daje osvrt na utjecaj političkih zbivanja i režima na arheološko istraživanje i interpretaciju, te pregled suvremenih trendova u arheološkoj teoriji.
Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 117934
Broj ECTS bodova: 3