Usvajanje i razvijanje osnova francuskog jezika i gramatike. Razvijanje vještina pisanja i čitanja teksta na stranom jeziku te početno svladavanje vještine izražavanja na stranom jeziku. Usvajanje osnovnog vokabulara, kao i najjednostavnijeg vokabulara jezika struke.


Kolegij Francuski za akademske potrebe 1 mogu pohađati studenti preddiplomskog (šifra u ISVU 78163) i doplomskog studija (šifra u ISVU 117940). Kolegij  je dvosemestralni i nosi 2 ECTS boda po semestru.


Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 78163
Broj ECTS bodova: 2
Semestar: zimski