Priprema studenata za aktivnu primjenu talijanskog jezika u svakodnevnom životu s naglaskom na primjenu talijanskog jezika kao stranog jezika u stručnom studiju. Osposobljavanje studenata za aktivno korištenje talijanskog jezika kroz pisanu i verbalnu komunikaciju temeljenu na općim i strukovnim temama talijanskog teksta. Približavanje suverenom vladanju talijanskog jezika.
PD, po semestru 2 ECTS boda.
Kolegij se izvodi na preddiplomskom i na diplomskom studiju.
Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 78165
Broj ECTS bodova: 2
Semestar: zimski