Student se upoznaje s osnovnim pojmovima etnologije, te s njezinim nastankom i razvojem utkanim u širi društveni i povijesni kontekst. Obrađuju se, redom: postavljanje problema postanka i razvoja kulture u starim civilizacijama; značajke srednjovjekovnoga pristupa znanosti; doba otkrića i humanističke obnove; osnove moderne znanosti (D. Scotus, R. Bacon, F. Bacon, R. Descartes) i obnova historijske znanosti (Ibn Khaldum, Jean Bodin); prosvjetiteljska strujanja i nastanak izvaneuropske etnologije kao zanosti o povijesti kulture čovječanstva (A. C. Chavannes); barokna enciklopedijska polihistorija; barokni slavizam i prva definicija etnologije Jana Kollára; nastanak narodoslovlja u romantizmu; etnološki evolucionizam i klasici etnologije (A. Bastian, E. B. Tylor , L. H. Morgan); marksističko prihvaćanje jednolinijskoga evolucionizma i etnologija u komunistički upravljanim zemljama. Slijedi prikaz prevladavanja evolucionizma, priklona shvaćanju historijske dimenzije razvoja kulture i društva te prikaz kulturnohistorijskoga pristupa u užem smislu (F. Ratzel, F. Graebner, Bečka škola s W. Schmidtom i Frankfurtska s L. Frobeniusom) i drugih povijesno usmjerenih novijih etnoloških pristupa. Prikazuje se pokret skupine Ethnologia Europaea i njezini ciljevi, zadatci i dometi. Daje se prikaz novijih temelja suvremene discipline (Boas i učenici, Radcliffe-Brown, Malinowski, Mauss). Posebno se obrađuje suodnos povijesno usmjerene etnologije i, ispočetka, izrazito ahistorijskih socio/kulturnoantropoloških pravaca (funkcionalizam, strukturalizam i sl.), pokušaj objedinjavanja dijakronijskih i sinkronijskih pristupa u suvremenoj etnologiji/kulturnoj antropologiji. Kroz povijesni prikaz etnološke znanosti studenti se upoznaju s terminologijom pojedinih razdoblja i pravaca, s motivacijama za istraživanja i s postavljenim problemima te načinom njihova rješavanja.

Šifra razine studija: PD

Broj ECTS bodova: 5

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 66524
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski