This is an introductory course in neurolinguistics designed primarily for students of linguistics, phonetics and languages. The topics covered include neuroanatomy and neurophysiology, sex differences, history of neurolinguistics, research methods, theories and models of the central nervous system functioning, lateralization and localization of functions, learning and memory, various aspects of speech and language. Students who successfully complete the course will be familiar with the basic neuroanatomy and neurophysiology, neural bases of various levels and aspects of normal and disordered speech and language functions, relationship between language and learning and memory, and research methods in neurolinguistics.

Cilj: Upoznati studente s osnovama neuroanatomije i neurofiziologije, neuralnim osnovama raznih razina i aspekata urednog i poremećenog govorno-jezičnog funkcioniranja, odnosom između jezika i učenja/pamćenja te metodama istraživanja u neurolingvistici. Budući da se kolegij izvodi na engleskom jeziku, dodatni cilj je ovladati terminologijom iz područja neurolingvistike na engleskom.

Sadržaj:

 1. Središnji živčani sustav (SŽS) - razvoj, struktura i organizacija; osjet i percepcija
 2. Neuralne osnove percepcije i proizvodnje govora
 3. 1. kolokvij; spolne razlike; kratak pregled povijesti neurolingvistike
 4. Metode istraživanja - kliničke studije, metode slikovnog prikazivanja mozga, testovi ponašanja
 5. 2. kolokvij; načela strukture, razvoja i funkcioniranja SŽS
 6. Teorije i model strukture, razvoja i funkcioniranja SŽS
 7. 3. kolokvij; lateralizacija i lokalizacija funkcija: najčešće dihotomije, razvojni aspekti lateralizacije, čimbenici koji utječu na lateralizaciju i lokalizaciju
 8. Učenje i pamćenje - vrste pamćenja, neuralne podloge pamćenja, pamćenje i jezik
 9. 4. kolokvij; govor i jezik - govorno-jezične funkcije i njihovo mjesto u mozgu, anatomske asimetrije i lateralizacija govorno-jezičnih funkcija
 10. Fonetika i fonologija; ton i prozodija; leksička razina i mentalni leksikon
 11. Rečenična razina - sintaksa i semantika; diskurs i pragmatika
 12. Čitanje, pisanje, računanje; jezične specifičnosti; je li govor poseban?
 13. 5. kolokvij; dvojezičnost; jezik i desna hemisfera
 14. Govorno-jezični poremećaji; obrasci oporavka
 15. Završni test

Nakon uspješno završenog kolegija studenti će moći:

 1. opisati razvoj, građu i načela funkcioniranja središnjeg živčanog sustava
 2. opisati neuralne osnove govorno-jezičnog funkcioniranja
 3. objasniti različite vrste učenja i pamćenja i njihovu povezanost s jezikom
 4. analizirati različite razine govorno-jezičnog funkcioniranja s obzirom na njihovu neurološku podlogu (od fonetske to pragmatičke razine)
 5. identificirati elemente poremećenog govorno-jezičnog funkcioniranja
 6. analizirati različite metode istraživanja u neurolingvistici
 7. objasniti lateralizaciju i lokalizaciju funkcija
 8. koristiti strani jezik u stručnoj komunikaciji

Razina studija: D; ECTS: 5

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 125405
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski