Ponuditi odgovor na pitanja zašto se lingvistika bavi diskursom, kojim se njegovim dimenzijama ona bavi, i što je zapravo diskurs u konačnici. Analiza diskursa.
Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 83629
Broj ECTS bodova: 3