Predmet se bavi sociolingvistikom jezika mladih. Cilj je produbiti poznavanje pojmova i koncepata, te sociolingvističkih teorija i metodologija s posebnim osvrtom na jezik mladih, te njihove kulture i identitete (ponajprije u povezanosti s jezikom i načinima iskazivanja kulture i identiteta putem jezika). Ujedno se nastoji produbiti razumijevanje odnosa između jezika i osnovnih društvenih kategorija poput dobi, roda, grupne pripadnosti, te drugih elemenata i oblika identiteta; kao i načine upotrebe i analize jezika u medijima i javnim diskursima. Jedan je od ciljeva i pomoći studentima u primjeni usvojenih teorija i metodologija u samostalnim analizama i istraživanjima, te da samostalno rade u svim fazama izrade vlastitoga istraživanja.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 118139
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski