Uređaji u korekciji izgovora, slušni aparati, kohlearni implant
Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 117511
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski