Razina studija: ostalo
ISVU šifra kolegija: 117955
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski