U okviru kolegija razmatraju se osnovni pojmovi iz kontaktne lingvistike koje se opisuje u općim terminima s posebnim osvrtom na španjolski jezik. Razmatraju se teme poput: odnos između jezika i kulture, pidžina i kreolskih jezika, miješanja kodova, prebacivanja kodova, jezičnog posuđivanja, jezičnog purizma, višejezičnosti, dodira i sukoba među jezicima u takvim sredinama.
Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 117785
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski