Nastavljajući se na deskriptivnu statistiku obrađenu u kolegiju OSS1, obrađuju se tri osnovne cjeline:
1. inferencijalna statistika (hipoteze, statistički testovi, statističke procjene i sl.) - obrađuju se t-test, hi-kvadrat-test i ANOVA
2. korelacijska analiza - obrađuju se Pearsonov r, Spearmanova rang-korelacija, neparametrijske mjere asocijacije, parcijalna korelacija, multipla korelacija i regresija

Razina studija: PD
ECTS bodovi: 6

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 36006
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski