Naziv kolegija: Vježbe pismenog prevođenja IV

Nositelj kolegija: Snježana Rodek, viša lektorica

Izvođač/ica: Snježana Rodek, viša lektorica

ECTS bodovi: 3

Jezik: njemački i hrvatski

Trajanje: jedan semestar

Status: obvezatan

Oblik nastave: 1 sat vježbi + 1 sat seminara

Uvjeti upisa: upisan 10. semestar studija

Ciljevi: Razvijanje kriterija i vještina smislenoga pismenog prevođenja različitih tekstnih tipova.

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Kolegij predstavlja pripremu za praktičnu stručnu djelatnost budućih prevoditelja te pruža priliku za primjenu teorije u praksi.

Korištene metode: Individualni rad, grupni rad, frontalni rad, rad u praksi.

Sadržaj: Na temelju autentičnih tekstova iz medija, publicistike i drugih izvora na njemačkom i hrvatskom jeziku studenti će  upoznati specifičan stil i argumentaciju različitih tipova teksta na oba jezika. Pomoću usporedbe tekstova na hrvatskom i njemačkom jeziku o sličnim temama prepoznavat će oznake tekstnih tipova i intencija autora, ovladavati relevantnim znanjem o kulturološkim i društvenim pojavama, proširivati svoju vještinu korištenja izvora znanja poput referentne literature i interneta, usavršavati jezične kompetencije za oba jezika, posebice produktivnu, te vježbati prevodilačke postupke. Tematski će se obrađivati dodatne teme iż gospodarstva i prava, ali i iz područja kulture, društvene kritike i znanosti (esej, feljton, intervju itd.)

Literatura: Jednojezični i dvojezični rječnici (npr. Anić et al., Hrvatski enciklopedijski rječnik, Novi liber 2003.; Duden Deutsches Universalwörterbuch, Mannheim; Hansen-Kokoruš et al., Deutsch-kroatisches Universalwörterbuch, Nakladni zavod Globus, Zagreb 2005.; Rodek-Kosanović, Njemačko-hrvatski poslovni rječnik, Masmedia 2004.; Rodek, Hrvatsko-njemački poslovni rječnik, Masmedia 2009), časopisi (Gordogan, Vijenac, Zeit i sl.) - Marija Lütze-Miculinić, Njemački toponimi i njihove izvedenice u hrvatskome književnom jeziku na primjeru imena njemačkih saveznih zemalja i njihovih glavnih gradova, Suvremena lingvistika 57/58. - Vesna Ivančević Ježek, Osposobljavanje prevoditelja na primjeru njemačkih prijevodnih vježbi, Strani jezici 4/2006.

Studentske obveze i kontrola uspjeha: Izrada dvaju ovećih prijevoda (oko 10.000 znakova), redovito i aktivno sudjelovanje u nastavi; pripremanje domaćih zadaća prema naputcima nastavnika, redovito čitanje autentičnih njemačkih i hrvatskih tekstova te praćenje medija; pismeni ispit.