Ekonomska sociologija kao izborni kolegij na diplomskom studiju sociologije upoznaje studente sa širim analitičkim okvirom i metodološkim aparatom za proučavanje ekonomskih akcija i institucija kao društvenih akcija koje su socijalno situirane a institucije društveno konstruirane.
Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 59771
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski