Kolegij ukratko prati razvoj fonologije kroz povijest, uspostavlja vezu fonetike i fonologije, definira pojmove poput glasa, fonema, distinktivnih obilježja (dovedeći ih ujedno u vezu s njihovim akustičkim korelatima), sloga i sl., daje pregled hrvatske terminologije te uspoređuje fonološke pravce novijeg doba.

Nakon uspješno završenog kolegija studenti će moći:

  1. definirati osnovne pojmove iz fonetike i fonologije
  2. identificirati osnovne škole i pravce u razvoju jezikoslovlja (naglasak na fonetici i fonologiji)
  3. usporediti različite tipove fonološkog nazivlja
  4. uočiti sličnosti i razlike u definiranju i pristupu osnovnim pojmovima u različitim pravcima 

Razina studija: PD, ECTS: 3.

Razina studija: preddiplomski
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski