Diskusije na aktualne teme, čitanje španjolskih stručnih tekstova, njihova interpretacija, pisanje sažetaka. Seminarski radovi u većem opsegu nego prijašnjih godina, izlaganje mora trajati najmanje 20 minuta. Vrlo visoka razina komunikacije, vokabulara i gramatike.
Obvezna literatura: Tekstovi s interneta, iz knjiga Etapas, izdanja Edinumen, Madrid.