Na kolegiju Ortoepija 1 definira se pravilan izgovor segmentalnih sastavnica govora, kao što su izgovor suglasnika i samoglasnika te suprasegmentalnih prozodijskih čimbenika govora. Razlučuju se pojmovi standarda, prihvaćenog izgovora (RP), razgovornoga stila i organskog idioma. Nadalje, određuju se problemi suvremene hrvatske ortoepije. Usvaja se sustav bilježenja IPA za izgovor glasnika, fonema i alofona, prozodije i dijakritičkih znakova za hrvatski jezik.
PD, ECTS 5
Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 51303
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski