Predmet i kolegij namijenjeni su usvajanju osnovnih pojmova semiološke teorije i, po­sebno, analizi komunikacijskih aspekata upotrebe verbalnih i neverbalnih znakova u ljud­skim društvima. Posebna se pažnja posvećuje odnosu između jezika i drugih znakovnih su­sta­va i ulozi komunikacije u konstituiranju kolektiva.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 117630
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski