U ovome kolegiju studenti će upoznati osnove terminologije kao discipline i postupke terminografije kao njezine primjene, s naglaskom na razvijanju sposobnosti analitičke obrade korpusa prema terminografskim načelima. Kolegij će se baviti jednojezičnim korpusima, na suvremenom francuskom jeziku.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 117536
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski