Ovladavanje temeljnim deskriptivnim i metodološkim pojmovima relevantnim za semantički opis francuskog leksika. 

Kolegij se odvija na preddiplomskoj razini u obliku 2 sata seminara tjedno i nosi 2 ECTS boda.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 86386
Broj ECTS bodova: 2
Semestar: zimski