Nastavni program izbornog predmeta daje pregled venecijanskog slikarstva od XV. do XVIII. stoljeća s naglaskom na najvažnije protagoniste umjetničkih zbivanja i stilske mijene unutar venecijanske slikarske škole. Predmet je komplementaran nastavnim sadržajima obaveznog predmeta preddiplomskog studija »Likovne umjetnosti renesanse i baroka«. Obrada materijala organizirana je kronološki, a obuhvaća različite slikarske vrste (oltarnu palu, portret, alegorijski dekorativni ciklus) i njihov razvoj tijekom stoljeća u kontekstu venecijanske slikarske škole, s posebnim osvrtom na djela umjetnika venecijanske slikarske škole u domaćoj likovnoj baštini. Posebna pozornost posvećena je raznovrsnosti naručiteljske aktivnosti (privatne i javne narudžbe i njihove namjene, venecijanske bratovštine i Republika kao naručitelji, slikarsko djelo u službi iskazivanja vjerskoga i političkoga identiteta) te kontekstualizaciji umjetničkih djela u vremenu i prostoru i njihovom sagledavanju u izvornom okruženju. Predmet predviđa vježbe stilske analize na djelima najznačajnijih predstavnika venecijanske slikarske škole, s ciljem prepoznavanja formalnih i stilskih odlika slikarskog izraza pojedinih umjetnika, ali i općih karakteristika venecijanske slikarske škole u razdoblju renesanse i baroka. Sastavni dio nastavnog programa čini dvodnevna terenska nastava u Veneciji.

Razina studija: PD (preddiplomski studij povijesti umjetnosti)
ECTS: 5

Razina studija: ostalo
Semestar: zimski