Naziv kolegija: Receptivna i produktivna tekstna kompetencija I

Nositelj kolegija: Snejžana Rodek, viša lektorica

Izvođač/ica:  Snježana Rodek, viša lektorica

ECTS bodovi: 3

Jezik: njemački i hrvatski

Trajanje: jedan semestar

Status:obvezni

Oblik nastave: 3 sata seminara + 1 sat vježbi

Uvjeti upisa: položen kolegij Suvremeni njemački jezik IV

Ciljevi: Usavršavanje receptivne i produktivne kompetencije u govornom i pismenom izrazu. Utvrđivanje morfološke, sintaktičke, semantičke i stilističke kompetencije radi razvijanja prevodilačke vještine. 

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Kolegij se nadovezuje na kolegij Suvremeni njemački jezik IV i predstavlja jezičnu osnovu za sve ostale kolegije.

Korištene metode: pojedinačni, grupni rad, rad u paru i frontalna nastava.

Sadržaj:Aktualne teme/vrste rečenica, analiza zavisno složenih rečenica, prilog, čestice, modalne riječi i ponavljanje. Usmena i pismena obrada tekstova na njemačkom i hrvatskom jeziku. Osvještavanje jezičnih i kulturoloških specifičnosti hrvatskoga i njemačkoga govornog područja. Raščlanjivanje i sažimanje sadržajno i jezično zahtjevnih tekstova, diskusija o određenoj temi, pismena rasprava na zadanu i slobodnu temu. Priprema samostalnoga usmenog izlaganja te izrada uručaka. Pismeno prevođenje različitih vrsta tekstova na oba jezika. Izrada glosara uz pojedine tematske cjeline. Proširivanje vokabulara na zadane teme.

Literatura: Autentični njemački i hrvatski tekstovi. - Duden Deutsches Universalwörterbuch ili Wahrig, Deutsches Wörterbuch, Bertelsmann Lexikon Verlag (neue Rechtschreibung). - Kljaić, Deutsch-kroatisches Wörterbuch, Školska knjiga 2005. - Hansen-Kokoruš, Matešić, Pečur-Medinger, Znika, Deutsch-kroatisches Universalwörterbuch, Nakladni zavod Globus 2005. - Rodek, Njemačko-hrvatski poslovni rječnik, Masmedia 2004. - Rodek, Hrvatsko-njemački poslovni rječnik, Masmedia 2009. - Tatsachen über Deutschland. - Österreich: Tatsachen und Zahlen. - Helbig/Buscha, Deutsche Grammatik, Langenscheidt 2001. - Helbig/Buscha, Übungsgrammatik Deutsch, Langenscheidt 2000. - Skender Libhard, Crnko Gmaz, Texte unter der Lupe - was und wie, Übungsbuch für Germanistikstudenten, Leykam international 2010. - Hall/Scheiner, Übungsgrammatik für Fortgeschrittene, Verlag für Deutsch 2000, Neubearbeitung. - Schade, Einführung in die deutsche Sprache der Wissenschaften, Erich Schmidt Verlag 1993. - Földeak, Sag`s besser! (Teil 1, Teil 2), Hueber Verlag 2003. - Duden Richtiges und gutes Deutsch, Band 9. - Wahrig Fehlerfreies und gutes Deutsch, Bertelsmann Lexikon Institut 2003.

Studentske obveze i kontrola uspjeha: Dva pismena rada, jedan referat, čitanje, sažimanje i usmeno prevođenje stručne knjige s njemačkoga govornog područja, stalna provjera napredovanja studenata u pisanom obliku, redovito pohađanje nastave i aktivno sudjelovanje, pismeni ispit kao uvjet za pristupanje usmenom ispitu.