Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 36028
Broj ECTS bodova: 4
Semestar: zimski