U skladu s programom studija ovaj pregledni kolegij pokriva jedan značajan dio nacionalne srednjovjekovne baštine te je kao takav dio općeg kurikula studija povijesti umjetnosti, a poglavito predstavlja nužnu dopunu u kontekstu sadržaja obvezatnog kolegija Umjetnost gotike, u kojem se obrađuje europska umjetnost istog razdoblja (XII. – XV.st.). S obzirom na malu zastupljenost koju to stilsko razdoblje inače ima u našim studijima a pogotovo to područje očekuje se znatno proširivanje dosadašnjih znanja o kasnosrednjovjekovnoj umjetničkoj baštini nastaloj i očuvanoj na značajnom dijelu naše zemlje. Pregledni kolegij u kojem se studente upoznaje s glavnim obilježjima umjetničkog stvaralaštva na tlu srednjovjekovne Slavonije i Hrvatske od sredine XII. do početka XVI. stoljeća. S obzirom na značaj i očuvanost spomenika poseban će se naglasak staviti na praćenje razvoja gotičkog stila u sakralnoj arhitekturi, od prvih pojava početkom XIII. st. do njezinih kasnih odjeka početkom XVI. st., sagledan u kontekstu pojave i trajanja gotike u neposrednom okruženju susjednih zemalja Slovenije, Austrije, Mađarske. Spomenici će biti razmatrani s obzirom na vremenske i prostorne okvire, te unutar odgovarajućih tipskih skupina (reprezentativna, odnosno dvorska arhitektura, promjene i adaptacije starijih zdanja, arhitektura samostanskih redova itd.), a dio kolegija biti će posvećen i našim najznačajnijim starim gradovima, odnosno burgovima (Ozalj, Medvegrad, Ilok, Brinje, itd.). Kolegij uključuje i osvrt na značajnije cikluse očuvanog zidnog slikarstva kao i na nekolicinu kiparskih djela.

Razina studija: ostalo
Semestar: zimski