Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 117626
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski