Cilj kolegija: Osposobiti studente za snalaženje u domaćoj i stranoj litereturi iz područja percepcije govora te za osmišljavanje i provođenje istraživanja te izvještavanje o njemu - usmeno i u pisanom obliku (znanstveni članak). Razviti kritičko mišljenje o literaturi i radovima kolega.

Sadržaj:

 1. Uvodno predavanje, anketa, upitnika, očekivanja studenata
 2. Ključna terminologija; neurobiološke osnove govora i jezika
 3. Teorije i model percepcije govora
 4. Od ideje do istraživanja - teorijski i eksperimentalni radovi, moguće teme
 5. Izbor teme, pretraživanje literature - individualno
 6. Izlaganje teme i polazne literature, upute za pisanje sažetaka
 7. Rasprava o sažecima i prijedlozima istraživanja
 8. Rad na istraživanju + konzultativna nastava
 9. "Progress report" - skupni
 10. "Progress report" - skupni
 11. Rad na istraživanju + konzultativna nastava
 12. "Progress report" - individualni
 13. Pripreme i konzultacije za izlaganja
 14. Studentska izlaganja
 15. Analiza rezultata i kolegija; pripreme za pisanje seminarskih radova

Nakon uspješno završenog kolegija studenti će moći:

 1. sažeti i prikazati neurofiziološku osnovu slušanja i percepcije govora
 2. komentirati i kritički prosuđivati pojedine metode istraživanja percepcije govora
 3. predložiti temu istraživačkog rada te osmisliti početne hipoteze
 4. planirati i dizajnirati istraživanje u cjelini
 5. provesti istraživanje
 6. prezentirati preliminarne rezultate u različitim fazama istraživanja te predvidjeti eventualne teškoće u radu
 7. integrirati dobivene rezultate u postojaće rezultate
 8. prezentirati dobivene rezultate
 9. napisati članak sa svim elementima znanstvenog rada

Razina studija: D, ECTS: 3

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 131566
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski