Cilj je kolegija studente upoznati s tradicijskim kulturama slavenskih naroda i njihovim poveznicama s hrvatskom tradicijskom kulturom. U osnovnim će se crtama predstaviti etnogeneza Slavena, glavni elementi njihove materijalne i nematerijalne kulture te tradicijske kulture pojedinih slavenskih skupina. Od studenata se očekuje da stečeno znanje aktivno primijene prilikom vlastitoga istraživanja te pokažu u obveznom seminarskom radu, raspravama na nastavi te završnom ispitu.