Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 102250
Broj ECTS bodova: 5