U kolegiju se daje kratak pregled povijesti slušne rehabilitacije, a najveća se pažnja poklanja rehabilitaciji po VTS-u nekad i danas. U cjelinu se integriraju dosad stečena znanja iz područja audiologije i spaciocepcije, slušnih poremećaja te audiotehnike i stavljaju u kontekst slušne rehabilitacije po VTS-u.

Nakon uspješno završenog koelgija studenti će moći:

  1. povezati tipove oboljenja i odrađenih medicinskih postupaka koje prethode rehabilitaciji
  2. provoditi funkcionalnu dijagnostiku sluha i slušanja
  3. analizirati dobivene nalaze i preporučiti program rehabilitacije slušanja i govora
  4. pripremiti i provoditi program rehabilitacije slušanja i govora ovisno o dobi, oštećenju i pomagalu korisnika
  5. primijeniti verbotonalnu metodu u rehabilitaciji slušanja i govora
  6. rangirati tipove oštećenja glasa i govornog trakta te preporučiti i provoditi daljnje rehabilitacijske postupke
  7. planirati i organizirati samostalan rad u rehabilitaciji slušanja i govora kako s pojedincem tako i u radu s grupom
  8. planirati i organizirati rehabilitaciju slušanja i govora kod osoba s višestrukim oštećenjima

Razina: D, ECTS:5.


Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 124281
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski