Uvod u opću lingvistiku, povijesni razvoj lingvistike s naglaskom na romansku lingvistiku. Znanstveni pristup proučavanju jezika na svim razinama - fonološkoj, morfološkoj, sintaktičkoj i semantičkoj. Osnove leksikologije. Suvremeni lingvistički pravci i teorije.
Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 124501
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski