Uvod u leksikologiju i leksikografiju, vrste računalnih resursa, morfološko označavanje – teorijski okviri, resursi i alati, teorijski okviri, banke stabala, morfosintaktičko označavanje – teorijski okviri, argumentna struktura glagola, leksička semantika, semantičko označavanje – konceptualne mreže, semantika okvira, morfosintakičko označavanje – inventar oznaka i primjena, sintaktičko označavanje – inventar oznaka i primjena, semantičko označavanje hrvatskoga – inventar oznaka i primjena, morfosemantičko označavanje – derivacijske mreže

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 125475
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski