Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 64094
Broj ECTS bodova: 3