Izborni kolegij za studente nastavničkog smjera germanistike. Priprema za rad s predškolskom i školskom djecom u prva četiri razreda osnovne škole.