1. termin

Uvod: Čime ćemo se baviti? Analiza fotografija

2. termin

Kultura, učenje/podučavanje i razvoj čovjeka

(određenje kulture, kultura i učenje/podučavanje; učenje/podučavanje i razvoj čovjeka)

3. termin

Određenje i podjela antropologije

(američka i europska antropologija i njene grane) 

4. termin

Antropološke i sociološke teorije koje su pridonijele pojavi antropologije odgoja i obrazovanja

(evolucionizam, difuzionizam, povijesni partikularizam, konfiguracionizam, strultural-funkcionalizam, interakcionizam, etnometodologija, kulturna ekologija, postmodernističke teorije)

 5. termin

Pojava i razvoj antropologije odgoja i obrazovanja (s posebnim osvrtom na stanje u Hrvatskoj)

(od početka 20. st. do danas)

6. termin

Određenje, temeljni pojmovi, načela i metode antropologije odgoja i obrazovanja

(socijalizacija, inkulturacija, prijenos i učenje kulture; holizam i relativizam, etnografija)

7. termin

Antropologijski modeli istraživanja odgoja i obrazovanja

(instrumentalni, transakcijski, interakcijski, kulturno-ekološki, sistemski model)

8. termin

Antropologija dobnih skupina i životnog ciklusa

(antropologija djetinjstva; antropologija mladenaštva; rituali prijelaza)

9. termin

Kroskulturna istraživanja socijalizacije

(dimenzije socijalizacije; posebne socijalizacije: rodna, rasna, etnička, religijska, politička)

10. termin

Kultura, ideologije i obrazovanje

(usporedba sustava: totalitarni-demokratski; kolektivistički-individualistički; etnocentrizam u obrazovanju; prenošenje stereotipa i predrasuda obrazovanjem) 

11. termin

Kultura, inteligencija i obrazovanje

(kroskulturni pristup inteligenciji; testovi inteligencije)

12. termin

Kultura škole / kultura nastavnika

(određenje koncepata; sastavnice kulture škole; tipologije; obilježja toničke i toksičke škole; određenje i sastavnice kulture nastavnika; istraživanje kulture nastavnika; utjecaj kulture nastavnika na kulturu škole)

13. termin

Primjena antropologije u istraživanju obrazovanja s posebnim osvrtom na objašnjenje školskog neuspjeha

(antropologijski, psihološki i sociološki pristup školskom neuspjehu; teorija kulturnog diskontinuiteta i samoispunjajućeg proročanstva; Ogbuovi koncepti nedobrovoljne manjine i opozicijskog identiteta)

14. termin

Metode istraživanja antropologije odgoja i obrazovanja

(kvalitativni nasuprot kvantitativnog pristupa; etnografija i njoj srodne istraživačke metode; koncepti etskoga i emskoga;  etika antropološkog istraživanja)

15. termin

Antropologija u sustavu odgoja i obrazovanja: mogućnosti i prepreke

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 66634
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski