U ovom se predmetu studenti upoznaju s načelima, politikama i praksama odgoja i obrazovanja okrenutog potrebama učenika kao građanina demokratskog društva. Razumijevajući temeljne pojmove i teorijske perspektive, analizirajući odgovarajuće politike, upoznavajući različita programska rješenja i glavne društvene aktere te osvještavajući važnost aktivnog građanstva za razvoj demokracije i utemeljujući aktivno građanstvo na ljudskim pravima i slobodama, studenti stječu znanja i vještine uključivanja odgovarajućih tema u postojeće nastavne programe i izrade posebnih obrazovnih programa. Teme koje se obrađuju su: razvoj politike, teorije i prakse ljudskih prava, građanstva i demokracije; međunarodni, regionalni i nacionalni sustavi ljudskih prava; izazovi ljudskim pravima i demokraciji; pravo na obrazovanje i razvoj obrazovanja za ljudska prava; odnos između obrazovanja za ljudska prava, građanskog obrazovanja, obrazovanja za mir, interkulturalnog obrazovanja i globalnog obrazovanja; dizajniranje programa: izbor sadržaja, metoda i strategija primjene, osiguranje resursa, suradnja škole i organizacija civilnog društva, suradnja na međunarodnoj razini u provedbi programa; vrednovanje i osiguranje kvalitete u obrazovanju za ljudska prava i aktivno građanstvo.