Nakon razmatranja teorijskih aspekata odnosa moći i nasilja  (H. Arendt, M. Foucault), analizirat će se različite varijante tog odnosa na paradigmatskim tekstovima njemačke književnosti iz posljednja tri stoljeća. Težište seminarske diskusije nalazit će se na situacijama u kojima konsenzus likova moćnika i njima podložnih likova prelazi u stanje nasilja, a biti će riječi i o drugim važnim aspektima odabranih djela.