Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 124278
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski