Usvajanje i razvijanje tehnika čitanja stručne literature, usvajanje tehnika pisanja sažetaka, razvijanje vještine govorenja o stručnim i akademskim temama i usvajanje vokabulara struke.

Sveučilišni preddiplomski i diplomski jednopredmetni i dvopredmetni studij, prvi semestar, 2 ECTS boda