Terorizam je fenomen koji u okvirima političke strategije podrazumijeva uporabu nasilja (terora) radi ostvarenja političkih ciljeva. Terorizam je jedan od najznačajnijih sigurnosnih, ali i političkih fenomena našeg doba. Ta njegova nesumnjivo bitna značajka u suvremenom svijetu, čini se da će ostati identična i u narednom razdoblju. Kao središnji nacionalni, međunarodni i globalni ugrožavajući fenomen današnjice, terorizam bitno ugrožava sigurnost shvaćenu kao strukturni element opstanka i djelovanja pojedinca, društva, države i međunarodnog poretka, ali i kao jednu od osnovnih životnih funkcija i temeljnih socijalnih potreba. Unatoč postojanju širokog znanstvenog-istraživačkog interesa i činjenici da je terorizam predmet interesa mnogih znanstvenika, teoretičara, novinara, profesionalnih pripadnika institucija nacionalne sigurnosti mnogih država, u pogledu terorizma još uvijek postoji niz nejasnoća i dilema. Stoga je za potpunije shvaćanje terorizma neophodno njegovo interdisciplinarno znanstveno istraživanje. Terorizam zasigurno utječe na ukupne društvene, gospodarske, političke, vojne, ekološke i druge trendove i procese te način, kvalitetu i uvjete života suvremenog čovjeka. Teme iz spektra terorizma su teme koje u političkom, gospodarskom, ali i ukupnom društvenom kontekstu zaokupljaju pažnju suvremenog čovjeka. Upravo iz tog razloga problematika terorizma zaslužuje znanstvenoistraživačku pozornost, proučavanje i poučavanje drugih znanstvenim zakonitostima, standardima i dostignućima iz tog područja.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 51332
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski