Studente će se uvesti u metode i tipologiju semantike kao jedne od temeljnih lingvističkih disciplina. Obradit će se osnovni pojmovi i leksički odnosi unutar semantike. Pozornost će se dati odnosu semantike španjolskoga jezika s drugim disciplinama; morfologijom, sintaksom i pragmatikom; osobito na primjerima i u praktičnom smislu.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 97420
Broj ECTS bodova: 2
Semestar: zimski