Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 184211
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski