Kolegij nudi pregled razvoja jezikoslovne misli od antike do prve polovice dvadesetoga stoljeća. U prvoj se cjelini kolegija obrađuju zasade gramatike i filologije u Grka i Rimljana te njihov utjecaj na srednjovjekovnu i renesansnu Europu, dočim se u drugoj cjelini obrađuje postanak lingvistike kao zasebne znanosti odvojene od njezinih filozofskih i filoloških temelja. Tu se prvenstveno obrađuju poredbeno-povijesna te američka i europska strukturalistička lingvistika.

Šifra razine studija: PD

Broj ECTS-a: 3

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 90753
Broj ECTS bodova: 3
Semestar: zimski