Cilj kolegija Komparativna mitologija:Cilj predmeta je pružiti studentima uvid u mogućnosti povijesne rekonstrukcije pojedinih segmenata duhovne kulture i pokazati važnost komparativnoga pristupa pri proučavanju povijesnoga aspekta kulture.Predmet omogućuje stjecanje konkretnoga znanja koje je potrebno za razumijevanje mitskoga načina razmišljanja čiji su tragovi još uvijek prisutni u životu, a ujedeno korigira sliku koju nude mediji o materiji koja se obrađuje u kolegiju.

Sadržaj kolegija Komparativna mitologija: Izlažu se elementi praslavenskoga pogleda na svijet očuvani u pučkim predajama pojedinih slavenskih naroda, njihova povezanost s indoeuropskima (jezična, tekstualna i folkloristička analiza), te rezultati recentnih istraživanja i pokušaja rekonstrukcije pojedinih segmenata praslavenske kulture.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 131563
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski