Psihoanalitička teorija nagona Sigmunda Freuda vodi preko široko shvaćenog pojma erosa do pojma nagona koji se, s jedne strane, sastoji od nagona za životom, erosa, koji stoji u načelu zadovoljenja potreba, te, s druge strane, od nagona za smrću, thanatosa, koji stoji u znaku bezvoljnosti. Polazeći od tih Freudovih uvida, koji do izražaja posebno dolaze u spisu Jenseits des Lustprinzips (1920), u seminaru će se analizirati izabrani pripovjedni i dramski tekstovi nastali na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće. Pri raspravi o tim djelima u prvom će planu stajati izrazit afinitet njihovih autora prema prožimanju fenomena ljubavi i smrti, a bit će riječi i o drugim važnim aspektima njihove strukture.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 125409
Broj ECTS bodova: 3