Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 69710
Broj ECTS bodova: 5