Upoznavanje sa osnovama dokumentiranja pokretnog arheološkog materijala. Prepoznavanje glavnih elemenata osnovnog arheološkog crteža. Crtanje kamenih, keramičkih i metalnih arheoloških nalaza. Korištenje mogućnosti djelomične i potpune rekonstrukcije u arheološkom crtežu.

Razina studija: preddiplomski
ISVU šifra kolegija: 51098
Broj ECTS bodova: 2