Upoznavanje sa osnovama dokumentiranja pokretnog arheološkog materijala. Prepoznavanje glavnih elemenata osnovnog arheološkog crteža. Crtanje kamenih, keramičkih i metalnih arheoloških nalaza. Korištenje mogućnosti djelomične i potpune rekonstrukcije u arheološkom crtežu.