Okvirni sadržaj predmeta: Prvi ciklus nastave iz ovoga predmeta usmjerit će se na kvalitativne analize teksta. Kroz predavanja i seminare obradit će se tri pristupa analizi teksta: kvalitativna analiza sadržaja, analiza narativa te kritička analiza diskursa. Obuhvatit će se tematske cjeline: tekst kao predmet sociološkog istraživanja, tipovi tekstova, obilježja kvalitativnih pristupa analizi teksta, definiranje istraživačkog problema, odabir metoda i materijala, pitanja uzorkovanja, kriteriji procjene kvalitete u kvalitativnim istraživanjima. Tri navedena pristupa bit će obrađena kao tematski blokovi unutar kojih će se za svaki od pristupa obraditi povijest, teorijsko-epistemološke postavke, analitički koraci i tehnike, dok će kroz seminare biti temeljito analizirani primjeri konkretnih studija koje su koristile pojedinu istraživačku metodu. Predmet će završavati usmjeravanjem studenata u formuliranje vlastitog istraživačkog pitanja, idejnu razradu i konceptualizaciju vlastitog istraživačkog projekta. U kasnijim ciklusima sadržaj predmeta će se mijenjati.

Cilj: Upoznavanje s kvalitativnom metodologijom, a posebno s metodama kvalitativnih analiza teksta te problemima konceptualizacije istraživanja i primjene metode u praksi. Ovladavanje upotrebom pojedinačnih metoda i tehnika, sa svrhom osposobljavanja za vlastita istraživanja.

Razina studija: D

Broj ECTS-a: 6

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 131637
Broj ECTS bodova: 6
Semestar: zimski