Kolegij se bavi promišljanjem jezika kao procesa i kao okvira različitih pojavnih oblika, varijeteta, kao što su standardni i nestandardni dijalekti, sociolekti, stilovi i žargoni, te opisom i tumačenjem njihovih funkcija u pojedinim zajednicama. Također se bavi eksplicitnom te implicitnom metapragmatičkom razinom raznovrsnih jezičnih ideologija kao sastavnog dijela jezične upotrebe, često sa značajnim društvenim posljedicama. Cilj kolegija je (1) osvijestiti povezanost jezičnih i izvanjezičnih pojava, spregu komunikacijske i simboličke razine jezika te ulogu jezika u kreiranju ideoloških pogleda, (2) razviti sposobnost kritičkog pogleda na proširene ideje o jeziku i jezičnoj varijantnosti i (3) razviti metodološke i analitičke vještine za samostalna sociolingvistička istraživanja. D, 5 ECTS bodova.

Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 160754
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski