Ovaj kolegij uvodi studente u područje psiholingvistike i pruža im uvid u osnovne pojmove i postavke o usvajanju, percepciji i razumijevanju jezika te istraživanju međuodnosa jezika, misli i kulture.
Razina studija: diplomski
ISVU šifra kolegija: 117908
Broj ECTS bodova: 5
Semestar: zimski